View Single Post
Starý 02-03-2021, 08:31   #2
Odbor komunikácie 1
Moderátor
 
Odbor komunikácie 1's Avatar
 
Registrovaný od: May 2011
Príspevky: 286
Počiatočné Re: Vrátenie a prevzatie poľnohospodárskeho pozemku

Dobrý deň,

hneď na úvod Vás musíme upozorniť, že ministerstvo nemá kompetencie a nie je oprávnené vstupovať do súkromnoprávnych vzťahov a teda ani do nájomných a užívacích vzťahov, nie je oprávnené poskytovať právne poradenstvo právnickým alebo fyzickým osobám v konkrétnych prípadoch a rovnako nie je oprávnené podávať výklad zákonov.

O nájme poľnohospodárskych pozemkov pojednáva zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 504/2003 Z.z.“), ktorý presne stanovuje zákonné podmienky a postupy prenajímateľov (vlastníkov) a nájomcov (užívateľov) v nájomných a užívacích vzťahoch týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 504/2003 Z.z. máte možnosť uzavrieť novú nájomnú zmluvu s užívateľom predmetných pozemkov.
Podľa ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. platí, že "Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody alebo ak ide o pozemok, na ktorom nebola založená úroda, do konca príslušného kalendárneho roka."
Podľa ustanovenia § 12 ods. 5 zákona č. 504/2003 Z.z. platí, že „Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy a ktorý je neprístupný alebo ho nemožno racionálne užívať, na vrátenie a prevzatie pozemku podľa odseku 3 alebo odseku 4 sa primerane použije postup podľa § 12a, pri ktorom sa na užívateľa pozemku vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na nájomcu.“

Ak nemáte záujem o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s užívateľom predmetných pozemkov, máte v zmysle ustanovení zákona č. 504/2003 Z.z. nasledovné možnosti:
Ak ide o pozemky ktoré sú neprístupné alebo ich nemožno racionálne užívať (to znamená, že ide o pozemky, ktorých nie ste výlučným vlastníkom, ale podielovým spoluvlastníkom, čo je aj Váš prípad), môžete postupovať podľa § 12a zákona č. 504/2003 Z.z.
Znamená to, že Vy ako vlastník pozemkov môžete písomne požiadať nájomcu o uzavretie podnájomnej zmluvy k pozemkom v primeranej výmere a bonite. Kópiu tejto žiadosti je potrebné zaslať na vedomie príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru (podľa § 12a ods. 1 zákona č. 504/2003 Z.z.).

Pre informáciu citujeme príslušné ustanovenie § 12a ods. 1 zákona č. 504/2003 Z.z., podľa ktorého „Ak nájomca užíva pozemok, kde sa nájom skončil alebo sa má skončiť alebo je pozemok užívaný bez nájomnej zmluvy a pozemok je neprístupný alebo ho nemožno racionálne užívať, je nájomca povinný s vlastníkom (ďalej len „doterajší prenajímateľ“) uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom v doterajšom obhospodarovaní nájomcu, a to v primeranej výmere a bonite. Kópiu žiadosti doterajší prenajímateľ súčasne doručí na vedomie orgánu štátnej správy na úseku pozemkových úprav podľa osobitného predpisu12ba) (ďalej len „okresný úrad“). Nájomcovi vzniká právo a povinnosť hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ, za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.“.

Ak si si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s Vami podnájomnú zmluvu do 60 dní od podania žiadosti, požiadate okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah k určeným pozemkom vo Váš prospech.
Opätovne citujeme príslušné ustanovenie § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z.z. „Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa odseku 2 do 60 dní od podania žiadosti podľa odseku 1, doterajší prenajímateľ požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah k určeným pozemkom v prospech doterajšieho prenajímateľa.“.

Považujeme za potrebné podotknúť, že podľa ustanovenia § 14 ods. 1 tretia veta zákona č. 504/2003 Z.z. „... Právo užívať pozemok na základe zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku má ten nájomca, ktorý má uzatvorené zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku s vlastníkmi, ktorí majú v súčte väčšinový spoluvlastnícky podiel....“ Právo užívania poľnohospodárskeho pozemku nájomcom teda priamo závisí aj od veľkosť spoluvlastníckeho podielu, na ktorý má uzatvorenú nájomnú zmluvu (ak je predmetný pozemok v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov).

Z informácií, ktoré máme k dispozícii nevidíme žiadnu legislatívnu prekážku k predaju predmetných pozemkom inej osobe a to ani v prípade existencie nájomného vzťahu.
Predaj nehnuteľností je taktiež súkromnoprávnou záležitosťou a ministerstvo ani iné štátne orgány nemajú kompetencie priamo zasahovať, ani ich riadiť, dozorovať a vyjadrovať sa k nim.

Ak máte ďalšie konkrétne otázky k postupom podľa § 12 zákona č. 504/2003 Z.z., môžete sa obrátiť na príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ktorého odborní pracovníci Vám poskytnú potrebné informácie a ozrejmia možnosti ďalšieho postupu v danej veci.
__________________
S pozdravom

Odbor komunikácie a marketingu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
e-mail: [email protected]
Odbor komunikácie 1 je offline   Odpovedať s citovaním