AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Pôdohospodárske fórum > Lesníctvo a poľovníctvo
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Lesníctvo a poľovníctvo Diskusia na témy z oblasti lesníctva, drevárskej výroby, ochrany lesa, poľovníctva...

Odpovedať
 
Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Starý 12-10-2012, 18:02   #1
dravec
člen
 
dravec's Avatar
 
Registrovaný od: Jan 2011
Lokalita: BB
Príspevky: 11
Počiatočné novela 274/2009

Návrh
ZÁKON
z ................. 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. a) sa slová „od 1. novembra kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „určené obvodným lesným úradom v sídle kraja“.
2. V § 2 písm. i) sa za slovom „medvedíkovitého“ vkladá „a šakala zlatého“
3. V § 2 písm. t) znie:
„t) vyhradeným poľovným revírom poľovný revír, v ktorom výmera poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu presahuje dve tretiny celkovej výmery poľovného revíru a ministerstvo z dôvodu zachovania kvality genofondu niektorých druhov zveri rozhodne o vyhradenom užívaní poľovného revíru,“.
Doterajšie písmená t) až z) sa označujú písmeno u) až aa).
4. V § 2 písm. w) sa za slovo „ktorého“ vkladá slovo „poľovných“.
5. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
6. V § 3 ods. 3 sa číslovka „1 000“ nahrádza číslovkou „500“ a číslovka „2 000“ sa nahrádza číslovkou „1 000“.
7. V § 3 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
8. V § 4 ods. 1 sa za slovo „pozemku“ vkladá čiarka a slová „z ktorého má byť poľovný revír uznaný“.
9. V § 4 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov podľa § 5 ods. 5; zápisnica sa nevyžaduje, ak je vlastníkom poľovných pozemkov jediná osoba.“.
10. V § 4 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).
11. § 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak pozemok prestal spĺňať podmienky nepoľovnej plochy, obvodný lesný úrad ho vyhlási za poľovný pozemok a súčasne z vlastného podnetu rozhodne o jeho pričlenení k uznanému poľovnému revíru.“.
12. § 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
(1) Vlastníci poľovných pozemkov rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zhromaždenie“).
(2) Na zhromaždení práva vlastníka vykonáva orgán alebo organizácia podľa osobitných predpisov.6)
(3) Zhromaždenie zvoláva verejnou vyhláškou najmenej jedna tretina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná podľa výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru.
(4) Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná podľa výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, počítanou podľa výmery poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru.
(5) Prítomní vlastníci poľovných pozemkov sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom poľovných pozemkov, výmera poľovných pozemkov pripadajúca jednotlivým osobám a podiel výmery vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru. Priebeh zhromaždenia sa osvedčuje notárskou zápisnicou7), ktorej prílohou je listina prítomných.
(6) Na zhromaždení má vlastník poľovného pozemku váhu hlasu podľa podielu výmery vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru.
(7) Zhromaždenie si zvolí ním určený počet splnomocnencov, ktorým určí rozsah zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z. z., § 7 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
13. V § 6 ods. 6 písmeno c) vypúšťa.
14. V § 9 písm. b) sa na konci ustanovenia čiarka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú slová „dotknutými poľovnými pozemkami sú tie, ktoré majú byť začlenené do iného poľovného revíru,“.
15. V § 10 ods. 1 sa za slová „vlastník poľovného revíru“ vkladajú slová „alebo vlastníci spoločného poľovného revíru“.
16. V § 10 ods. 5 sa vypúšťajú slová „skupín vlastníctva,“.
17. V § 11 ods. 2 sa na konci vety pripájajú slová „(ďalej len „zmluva“)“.
18. V § 12 ods. 1 sa slová „(ďalej len „zmluva vlastníkov“)“ nahrádzajú slovami „všetkých vlastníkov poľovných pozemkov“.
19. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa slovo „vlastníkov“.
20. V § 12 ods. 2 sa dopĺňa písmom i), ktoré znie:
„i) notársku zápisnicu podľa § 5 ods. 5.“.
21. V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o užívaní poľovného revíru (ďalej len „zmluva“)“.
22. V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou.
23. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Užívanie poľovného revíru s viac ako dvojtretinovou väčšinou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu
(1) Na poľovný revír, v ktorom výmera poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu presahuje dve tretiny celkovej výmery poľovného revíru sa nevzťahuje postup podľa § 5. Právnická osoba9) spravujúca väčšinu výmery poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu na základe výberového konania uzatvorí zmluvu.
(2) Právnická osoba9) pri výbere užívateľa poľovného revíru zohľadňuje tieto kritériá:
a) navrhovaná výška náhrady za užívanie poľovného revíru – 40 %,
b) kvalita výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri s dôrazom na určené ciele – 30 %,
c) poznatky z užívania iných poľovných revírov z predchádzajúceho obdobia – 30 %.
(3) Postup podľa odseku 1 sa nepoužije, ak ministerstvo z dôvodu zachovania kvality genofondu niektorých druhov zveri rozhodne o vyhradenom užívaní poľovného revíru (ďalej len „vyhradený poľovný revír“), v rozhodnutí určí užívateľa poľovného revíru a dobu užívania na 15 rokov.
(4) Užívateľom podľa odseku 3 môže byť právnická osoba9) alebo právnická osoba podľa § 13 ods. 1 písm. d), ktorá uskutočňuje lov zveri svojimi zamestnancami.
(5) Vlastníkovi poľovného pozemku začleneného do vyhradeného poľovného revíru patrí náhrada podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 2.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
24. V § 15 sa vypúšťa odsek 2
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
25. V § 17 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) výpoveďou z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy, postupom podľa § 5,“.
26. V § 17 ods. 2 sa slovo „vlastník“ nahrádza slovami „doterajší užívateľ“.
27. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Obvodný lesný úrad zmluvu ku dňu zániku vyradí z evidencie.“.
28. V § 19 ods. 7 znie:
„(7) Obvodný lesný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie, ak
a) si neplní povinnosti podľa odseku 9 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 10,
b) prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2,
c) sa dopustí priestupku podľa § 76,
d) o odvolanie požiada užívateľ poľovného revíru na základe výsledku volieb po uplynutí funkčného obdobia.“.
29. V § 19 sa odsek 8 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d) zánikom zmluvy o užívaní poľovného revíru,
e) skončením pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu k užívateľovi poľovného revíru.“.
30. V § 19 ods. 9 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
31. § 19 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Osoba, ktorá bola odvolaná z funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 6 alebo 7, alebo jej funkcia zanikla podľa odseku 8 okrem písm. c), je povinná do piatich dní od tejto skutočnosti odovzdať evidenciu uvedenú v odseku 9 písm. e) a nepoužité značky na označovanie raticovej zveri a veľkých šeliem užívateľovi poľovného revíru.“.
...
...

67. Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. marca 2013
(1) Správne konania podľa § 80 ods. 3 sa dňom 1. marca 2013 zastavujú.
(2) Poľovnícke organizácie, ktoré sa členia na organizačné zložky sú povinné do 30. júna 2013 predložiť do centrálneho registra údaje podľa § 34 ods. 1 písm. f).“.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013.
dravec je offline   Odpovedať s citovaním
Sponzorované odkazy
Starý 15-10-2012, 08:33   #2
tonopa
člen
 
Registrovaný od: Apr 2007
Príspevky: 20
Počiatočné Re: novela 274/2009

Pán kolega,

mám tomu rozumieť tak, že preberáte zákonodárnu iniciatívu v zmysle návrhu noviel, v tomto prípade návrhu novely z. 274/2009?
Mate za to, že v poľovníctve na Slovensku anarchia?
Ste nejaký agent, alebo o čo vlastne ide?
Prosím vysvetlite mi to.
Ďakujem.
tonopa je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 17-10-2012, 06:21   #3
dravec
člen
 
dravec's Avatar
 
Registrovaný od: Jan 2011
Lokalita: BB
Príspevky: 11
Počiatočné Re: novela 274/2009

[quote=dravec]Prekvapili ste ma Tonopa, vašou reakciou. ja som len chcel zverejniť a diskutovať o pripravovanej novele zákona 274/2009 z dielne Jahnátka. Nič viac a nič menej. A podľa mňa ak ím to prejde takto ako to pripravili, tak bude to najsocialistickejší kapitalistický zákon čo sa týka vlastníctva revírov.

Naposledy upravil dravec : 17-10-2012 o 06:25.
dravec je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 19-10-2012, 06:53   #4
dravec
člen
 
dravec's Avatar
 
Registrovaný od: Jan 2011
Lokalita: BB
Príspevky: 11
Počiatočné Re: novela 274/2009

Viac k tejto téme najdete aj na WWW.horar.sk
dravec je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 25-10-2012, 19:47   #5
tonopa
člen
 
Registrovaný od: Apr 2007
Príspevky: 20
Počiatočné Re: novela 274/2009

Poľovníctvu no, nazdar.
Nie, nie je to len plytký sarkazmus, či výsmech Vašej snahy o akúsi hromadnú pripomienku. Naopak.
Súdny človek a aj laik v oblasti poľovníctva to predsa musí vidieť.
Dobre to vystihol jeden z diskutérov k hromadnej pripomienke: "... tento červený valec ..." je predsa len ťažko zastaviť. Percentá preferencií, vôľa a vláda ľudu je dnes všemocná a možno aj neotrasiteľná.
Teraz niečo k veci:
To že nám poľovníkom špičky záujmových skupín (v našich vlastných štruktúrach) v poľovníctve ukradli identitu a dokonale nás zosmiešnili pred verejnosťou je neuveriteľné, ale je to fakt.
Samozrejme, že oni dnes potrebujú aj 500 ha revíri a je to objednávka ...
Povinné združovanie v SPK? Totálna blbosť nezlučiteľná s ústavnosťou. Ale my predsa nie sme právny štát.
Veľkoplošné plánovanie chovu a lovu raticovej zveri? Len márny pokus. Revíri sú systematicky vybíjané od trofejovej zveri.
"Zakonzervovanie" dnešných PR do hraníc poľovných oblastí od stola, ďalší blud prvej Ficovej vlády.
Mohol by som pokračovať aj ďalej, ale už som z toho unavený, preto nie.
A to nás zastupujú profesionáli v SPZ, SPK a dokonca aj na ministerstve ...?!
Odkrútil som si 12 rokov v štátnej správe LHaP a riešil som len poľovníctvo.

A predstavte si , to som si pred dvoma týždňami predĺžil PL na 5 rokov. Nie je to paradoxné. Ale som slobodný človek a chvála Bohu zatiaľ máme ešte na chleba.

Predpokladám, že tento príspevok neprejde cenzúrou, napriek tomu ho posielam. A pozdravujem aj cenzuristov.
tonopa je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 01-11-2012, 20:15   #6
mackoalex
člen
 
mackoalex's Avatar
 
Registrovaný od: Jul 2008
Lokalita: VK
Príspevky: 20
Cool Re: novela 274/2009

Ked v ničom inom, ale v jednej veci nám poľovníkom ministerstvo touto novelou pomohlo, že znížilo kvórum na rozhodovanie o revíru z 2/3 na nadpolovičnú vetčinu a nemusíme chodiť po stovkách vlastníkov pôdy, lebo budú stačit aj nájoné zmluvy na poľnohospodárske účely.
mackoalex je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 02-11-2012, 12:18   #7
MARMIL
člen
 
MARMIL's Avatar
 
Registrovaný od: Nov 2006
Lokalita: BA
Príspevky: 203
Počiatočné Re: novela 274/2009

To nie je dobré, zase niekto bude poľovať na cudzom pozemku bez toho, aby vlastník o niečom vedel.
MARMIL je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať


Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Vyhľadávanie v téme:

Rozšírené hľadanie

Pravidlá prispievania
- nemôžete začať novú tému
- nemôžete odpovedať na príspevky
- nemôžete posielať príspevky s prílohami
- nemôžete upravovať vaše príspevky

vB kód je zapnutý/í
Smajlícizapnutý/í
[IMG] kód je zapnutý/í
HTML kód je zapnutý/í
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 00:43.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..