AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum)
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) Tu môžete klásť otázky ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Odpovedať
 
Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Starý 18-05-2011, 11:53   #1
mirohrca
člen
 
Registrovaný od: May 2011
Príspevky: 6
Počiatočné obohacovanie sa vyvolených

Dobrý deň, chcem sa opýtať kompetentných zo sekcie kontroly alebo kompetentných v oblasti kontroly ako sledujú nakladanie s majetkom štátnych podnikov. Vyvolení manažeri v štátnych podnikoch kupujú nehnuteľnosti za "primerané ceny" - domy, byty, garáže a tak dalej. Byty, chaty, hájovne kupujú aj pre svojich zámych. Najvypuklejší je problém tento v štátnych lesoch. Tu domy a byty predajú len niekomu ktom má známosti a byty zásadne prideluju len známym a príbuzným alebo "lojálnym zamestnancom" .
MPSR by malo cez kontrolné orgány preveriť ako sa nakladá so štátnym imaním.
mirohrca je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 28-07-2011, 07:48   #2
Odbor komunikácie MPSR
člen
 
Registrovaný od: Dec 2007
Príspevky: 318
Počiatočné Re: obohacovanie sa vyvolených

V zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a právne pomery štátneho podniku, štátny podnik hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými mu pri jeho založení, a ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jeho podnikania.

Štátny podnik je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Štátny podnik má právo majetok, s ktorým hospodári, držať, užívať ho a nakladať s ním v súlade s právnymi predpismi.

Orgány štátneho podniku sú riaditeľ a dozorná rada. Štatút a rokovací poriadok dozornej rady štátneho podniku schvaľuje zakladateľ.

Dozorná rada štátneho podniku je kontrolný orgán štátneho podniku, ktorý okrem iného dohliada na vedenie a hospodárenie štátneho podniku, kontroluje údaje v účtovných knihách, ako aj ďalších dokladoch. Kontrola nakladania s majetkom štátu v správe štátnych podnikov prebieha aj prostredníctvom dozorných rád štátnych podnikov, v ktorých sa toho času kreuje ich personálne obsadenie.

Štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva ako aj rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva nakladajú s bytmi vo svojej správe výlučne v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva nakladajú s prebytočným majetkom štátu vo svojej správe v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 92/1991 Zb.“). Podľa § 45a tohto zákona, môže štátny podnik v odôvodnených prípadoch uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva majetku štátu vo svojej správe iba po predchádzajúcom súhlase ministerstva.

Rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva nakladajú s prebytočným majetkom štátu vo svojej správe v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Postup a podmienky nakladania s prebytočným majetkom štátu spôsobom priameho predaja, spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ponukového konania a osobitného ponukového konania upravuje Smernica ministerstva č. 10970/2010-250 (ďalej len „smernica“), uverejnená vo Vestníku ministerstva zo dňa 3. novembra 2010 v čiastke 23, bod 58., ako aj na internetovej stránke ministerstva.

Pri priamom predaji majetku štátu tretím osobám sú podmienky predaja stanovené smernicou a platnými právnymi predpismi, kúpna cena je určená dohodou na základe všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom, t.j. ceny primeranej. Za stanovenie všeobecnej hodnoty majetku a teda aj ceny primeranej je plne zodpovedný znalec, v súlade s platnou legislatívou. Uvedená Smernica ministerstva č. 10970/2010-250 ako aj ďalšie doplňujúce usmernenia ministerstva presne vymedzujú, kto môže byť nadobúdateľom majetku štátu a za akých podmienok.

Ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) bola ustanovená Rezortná majetková komisia (ďalej len „komisia“), ktorá je osobitným poradným orgánom ministra. Komisia prerokováva a posudzuje všetky žiadosti všetkých organizácií rezortu. V odôvodnených prípadoch komisia požaduje vykonanie obhliadky predmetov prevodu a doplňujúce informácie. Prijatý záver komisie je pre ministra odporúčaním vo veci nakladania s prebytočným majetkom štátu. Členom komisie bez hlasovacieho práva je aj zástupca Sekcie kontroly a vládneho auditu z dôvodu zabezpečenia kontroly zákonnosti a transparentnosti pri nakladaní s prebytočným majetkom štátu v správe štátnych podnikov.

V prípade akýchkoľvek pochybností o zákonnosti a transparentnosti pri nakladaní s prebytočným majetkom štátu, komisia neodporučí p. ministrovi súhlasiť s prevodom prebytočného majetku štátu.

Žiadosti organizácií rezortu o odsúhlasenie prevodu prebytočného majetku štátu, ktoré vykazujú nedostatky, prípadne vzbudzujú podozrenie nezákonnosti alebo netransparentnosti pri nakladaní s prebytočným majetkom štátu, sú vrátené organizáciám za účelom ich doplnenia, prepracovania, prešetrenia a preverenia všetkých relevantných skutočností.

Všetky uvedené opatrenia ministerstva slúžia k minimalizácii priestoru k netransparentnosti a subjektivizmu a v konečnom dôsledku je povinnosťou štatutára organizácie postupovať v súlade s nimi.

Udelenie súhlasu ministerstva s prevodom majetku štátu v správe organizácií rezortu na iné osoby je výlučne v kompetencii ministra, ako štatutárneho orgánu ministerstva, alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V prípade, že máte požiadavku na prešetrenie konkrétneho prípadu, obráťte sa písomne na Sekciu kontroly a vládneho auditu.

Sekcia kontroly a vládneho auditu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v zmysle Organizačného poriadku ministerstva môže, na základe rozhodnutia ministra, vykonať v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov následnú finančnú kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.
S pozdravom

Ing. Štefan Szeles
vedúci služobného úradu
Odbor komunikácie MPSR je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať


Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Vyhľadávanie v téme:

Rozšírené hľadanie

Pravidlá prispievania
- nemôžete začať novú tému
- nemôžete odpovedať na príspevky
- nemôžete posielať príspevky s prílohami
- nemôžete upravovať vaše príspevky

vB kód je zapnutý/í
Smajlícizapnutý/í
[IMG] kód je zapnutý/í
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 01:46.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..