AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Pôdohospodárske fórum > Rastlinná výroba
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Rastlinná výroba Diskusia na témy týkajúce sa rastlinnej výroby všeobecne, krmovinárstva, vinohradníctva, ovocinárstva, zahradníctva, ochrany rastlín...

Odpovedať
 
Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Starý 23-04-2007, 08:33   #1
Alstron
člen
 
Registrovaný od: Apr 2007
Príspevky: 6
Počiatočné Zakládání porostů plodiny - Rumex OK 2


Pěstování energetických plodin je zatím pro naše zemědělství zcela nové odvětví. Jedná se o netradiční nepotravinářskou produkci, se kterou je třeba se seznámit a energetické plodiny se naučit pěstovat. Nejdůležitější energetickou plodinou je původně krmný šťovík - Rumex OK 2, u nás pěstovaný pro energetické účely.

Zkušenosti s jeho pěstováním v provozních podmínkách jsou u nás již téměř pětileté, proto lze již zájemce o jeho pěstování seznámit s potřebnými agrotechnickými zásadami. Rumex OK 2 byl vyšlechtěn na Ukrajině jako vysoce kvalitní krmná plodina. Je vytrvalá, u nás vydrží na stanovišti cca 10 let. Zakládá se na jaře, s tím, že v prvém roce se ještě na energii nesklízí. Z vývojového hlediska jej lze set až do konce června, ale vzhledem k potřebě využití zásob zimní vláhy je výhodnější včasnější setí. Pozdní setí - např. až v červenci již není zárukou plného vytvoření plodonosných lodyh v následujícím, tedy prvém užitkovém roce, což může snížit výnos energetické biomasy, neboť vysoké lodyhy dorůstající až do 2 m jsou podstatou této sklizně.

Rumex OK 2 je relativně nenáročná plodina, lze ji pěstovat na nejrůznějších typech půdy, i ve vyšších polohách (až cca kolem 700 m n.m.) Jedinou výjimkou jsou půdy podmáčené, s vysokou hladinou spodní vody, která mu nesvědčí. Jeho hluboký kůlový kořen začne ve stojaté vodě zahnívat a celá rostlina pak odumře. Proto je nezbytné tyto půdy pro jeho pěstování vyloučit.

Pro založení porostu je ideální půda ve "staré síle", tedy po organicky hnojené předplodině, nebo v podzimním období aplikovat kejdu (cca 30 m3/ha). Na jaře je nutné se plně soustředit na dokonalé odplevelení pozemku. Vzhledem k možnosti jeho poměrně pozdního setí, je dost času na opakované odplevelovací zásahy. Pokud nebyl pozemek dostatečně odplevelen v podzimním období a vyskytují se úporné vytrvalé plevele, je možné použít rovněž chemickou ochranu, např. postřik Roundup v dávce až 4 l/ha. Všechny agrotechnické zásahy je nutné zaměřit na pečlivé mělké setí. Je nutné vytvořit dobrou půdní strukturu s utuženým seťovým lůžkem, podobně jako pro řepku. Lze to zajistit smykem s následným vláčením a to opakovat přibližně po 14 dnech. Před setím je vhodné půdu utužit Cambrige válcem. Pokud nebyl pozemek dobře vyhnojen na podzim, lze doporučit při předseťové přípravě přihnojení dusíkem, v dávce cca 40 kg/ha.
Setí se provádí běžným secím strojem, ale tak, aby se osivo dostalo do hloubky max. 2,5 cm, nesmí se "utopit". Pokud je půda dostatečně vlhká, stačí jen 1 - 1,5 cm, při suchém počasí lze set hlouběji. Výsev je stanoven na
5 - 8 kg/ha. Seje se do řádků buďto úzkých - 12,5 cm, nebo širších - 25 cm. Užší řádky jsou vhodnější pro chudší půdy, kde se při vzcházení lépe uplatní hustší zapojení porostu, neboť lépe kryje povrch půdy a omezuje tak konkurenci plevelů. Zásadní rozdíl v šířce řádků se ale podle dosavadních zkušeností na celkovém vývoji porostů zatím nijak neprojevil. Je možné proto volit úzké i širší řádky. Po zasetí je vhodné opět pole uválet vrubovým válcem, zvláště při sušším počasí.
Osivo krmného - energetického šťovíku vzchází pozvolna, proto se i přes dobré předseťové odplevelení zpravidla plevel vyskytuje, a proto je nutné zajistit jeho odstranění. Jednoděložné plevele, jako je pýr a ježatka lze odstranit postřikem např. Galant, v běžně doporučované dávce. Na ničení širokolistých plevelů v tomto kulturním šťovíku dosud selektivní herbicidy neexistují, a tak je možné ničit plevel pouze mechanicky, tj. odplevelovací sečí. Prvá seč se provádí při výšce plevele přibližně 15-20 cm a to tak, že "strniště" zůstane vysoké minimálně 5 - 8 cm. Posečená hmota může zůstat na místě jako mulč. Po vyschnutí posečené hmoty se porost šťovíku prosvětlí a porost se postupně začne zapojovat. Pokud by se dále vyskytoval plevel, lze odplevelovací seč opakovat, podle stejných zásad.

Za počasí příhodného pro rozmnožení hmyzu, je třeba sledovat na vzcházejícím porostu případný výskyt dřepčíka. Ten napadá již děložní lístky, takže by bez chemického zásahu mohl být porost velmi vážně poškozen. Proti tomuto škůdci se doporučuje v případě jeho silnějšího výskytu porost ošetřit postřikem Nurelle v dávce 0,6 l/ha. V pozdějším stádiu vývoje, přibližně začátkem července, může za "příhodných" podmínek napadnout porost šťovíku choroba cerkosporióza. Pokud je výskyt silnější, lze tuto chorobu v ranném stádiu omezit postřikem např. Topsin M70 WP. Výskyt této choroby není ale příliš častý.
Při dodržení uvedených agrotechnických zásahů lze počítat již koncem července, či začátkem srpna se zapojeným, dostatečně zakořeněným porostem. Pro dobré přezimování lze doporučit na podzim přihnojení PK, v dávce 60 - 120 kg č.ž./ha, které slibuje dobrou sklizeň v následujícím, prvém užitkovém roce. Toto přihnojení není ale zcela nezbytné, záleží na zásobě PK živin na konkrétním pěstitelském stanovišti.

Praktické zkušenosti

Energetické využívání Rumexu OK 2 je postupně stále více rozpracováváno a z jeho provozního pěstování se shromažďuje stále více potřebných zkušeností. Ke krmným účelům byl Rumex OK 2 u nás vyzkoušen zatím jen okrajově. Výsledky jsou ale velmi pozitivní, což je pro pěstitele překvapující. Všichni pěstitelé, kteří zatím sami o sobě zkusili Rumex OK 2 zkrmovat, mají shodně výborné zkušenosti. Nezáleží přitom na způsobu jeho zkrmování. Dobré výsledky byly získány přímo na pastvě, zeleným krmením, nebo i zkrmováním siláže.
Nejdelší, již téměř čtyřleté zkušenosti jsou ze spásání šťovíkového porostu hovězím dobytkem. Pěstitel si chválí porost tohoto šťovíku též proto, že je to plodina velmi nenáročná na ošetřování, pokud nepožaduje jeho bezplevelný stav. Na pohled není tento porost ideální, ale vzhledem k tomu, že pasoucí se dobytek dokáže spásat též trávu i některé neagresivní plevele, kterými je šťovík částečně zaplevelený, tak dosud takovýto stav porostu k tomuto účelu vyhovuje. Krávy se zde pasou od brzkého jara do pozdního podzimu, což se projevuje trvale zvýšenou dojivostí. Rovněž mladý dobytek na výkrm má překvapivě vysoké přírůstky. Je přitom vyživován přes léto jen touto pastvou, bez jakéhokoliv přikrmování jadrnými krmivy.

Tento porost dosud nevyžadoval sebemenší náklady na jeho ošetřování, což pěstitel zvlášť oceňuje. Pro dlouhodobější udržení relativně dobrého stavu tohoto porostu ale bude nezbytné určité ošetření zajistit. Není přitom složité, jde především o provzdušnění půdy jednoduchým mělkým prodiskováním, aby se půda provzdušnila a šťovíkové rostliny mohly pak regenerovat a nově obrůstat. Po čtyřech letech je toto ošetření již velmi potřebné, pak jej bude možné zase další roky úspěšně využívat.
Dobré zkušenosti jsou rovněž s krmením zelené hmoty, bez jakékoliv další úpravy. Jak je známo, při jarním (i podzimním) setí se ještě šťovík nesklízí, musí jen dobře zakořenit a musí se zajistit jeho bezplevelný stav. To se zajišťuje úspěšně jen mechanicky, odplevelovací sečí. Pro energetické účely je pokosená hmota zpravidla ponechána na poli jako mulč, který zaschne a šťovík pak po prosvětlení zdárně obrůstá. Pokud se krmný šťovík pěstuje na krmení, může se využívat hned v prvém roce a to tak, že se porost v zájmu odplevelení poseče a takto posečená hmota se pak může, včetně případných plevelů využít k přímému krmení skotu. Zkušenosti z tohoto způsobu využívání šťovíku se projevily zejména zvýšenou dojivostí krav.
Rovněž silážovaná hmota krmného šťovíku je velmi dobré krmivo. Svědčí o tom již vyzkoušené úspěšné zkrmování takto upraveného mladého porostu. Kvalita této siláže je mimoto dále potvrzena též krmnými analýzami. Za jednu z nejdůležitějších hodnot svědčících o kvalitě krmiva lze považovat obsah dusíkatých látek. V tomto silážovaném šťovíku byla nalezena poměrně vysoká hodnota dusíkatých látek a to 19,45 %. V porovnání s tabulkovými hodnotami běžných siláží různých plodin je to jedna z nejvyšších hodnot, dokonce vyšších než siláž vojtěšky, jak vyplývá z příkladů následujících údajů:

Obsah NL v %:
kukuřice mléčná zralost – 9,2 %.
vojtěška siláž – 19,0 %,
drť bobu –18,8 %,
jetel luční (červený) – 18,6 %,
drť hrachu – 17,4 %,
jetelotráva (zavadlá píce) – 17,1 %,
kukuřice průměrná – 9,6 %,

Jak je z uvedených údajů zřejmé, je obsah NL ve šťovíkové siláži nejvíce zvýšen oproti siláži kukuřičné. Kukuřice je přitom u nás nejběžnější a nejvíce rozšířené krmivo hovězího dobytka. Pokud by se začal krmný šťovík též u nás používat pro své původní krmivářské účely, bezesporu by se kvalita siláže zlepšila. Nesporné uplatnění by bylo zejména ve vyšších chladnějších polohách, kde výnosy kukuřice nebývají mnohdy dostatečně vysoké. Šťovík krmný je naopak velmi tolerantní ke sníženým teplotám i mrazům, takže výnosy zelené hmoty jsou zde stabilní, dostatečně vysoké.

Pěstování krmného šťovíku pro vlastní krmné účely přitom nespočívá pouze v jeho kvalitě (i když je to pro přímý užitek to nejpodstatnější). Šťovík krmný Rumex OK 2 má mimoto mnohem širší význam a to především z hlediska ekologie. Je to plodina vytrvalá, neboť vydrží na svém stanovišti 10 i více let. Tím je tato plodina předurčena zejména do svažitých pozemků, kde působí jako vynikající protierozní opatření. Obrůstá velmi brzy z jara a ještě pozdě na podzim je pole pod vegetací. Hluboké zakořenění šťovíku tak spolehlivě chrání půdu před smyvem ornice a erozními vlivy. Naproti tomu u nás nejrozšířenější, již zmíněná kukuřice, je k erozi půdy nejnáchylnější. Je to rovněž tím, že je to plodina teplomilnější a proto se seje později, často až začátkem května. V té době se dosti často vyskytují jarní přívalové srážky a výsledkem bývá mimo jiné výrazná půdní eroze.

spracované z článkov www.biom.cz, ing. Vlasta Petříková
alstron@alstron.sk
Alstron je offline   Odpovedať s citovaním
Sponzorované odkazy
Odpovedať


Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Vyhľadávanie v téme:

Rozšírené hľadanie

Pravidlá prispievania
- nemôžete začať novú tému
- nemôžete odpovedať na príspevky
- nemôžete posielať príspevky s prílohami
- nemôžete upravovať vaše príspevky

vB kód je zapnutý/í
Smajlícizapnutý/í
[IMG] kód je zapnutý/í
HTML kód je zapnutý/í
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 05:52.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..