View Single Post
Starý 04-10-2011, 11:26   #2
Odbor komunikácie 1
Moderátor
 
Odbor komunikácie 1's Avatar
 
Registrovaný od: May 2011
Príspevky: 263
Počiatočné Re: Vyrovnaci podiel - sposob vypoctu

Prajem príjemný deň,

Podľa § 233 ods. 3 ObchZ pre určenie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav čistého obchodného imania družstva podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní výšky vyrovnacieho podielu sa neprihliada na imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde, a ak to vyplýva zo stanov, aj v iných zabezpečovacích fondoch. Takisto sa neprihliada na vklady členov s kratším ako ročným členstvom predo dňom, ku ktorému sa ročná účtovná závierka zostavuje.
Čisté obchodné imanie vymedzuje § 6 ods. 3 ObchZ ako pojem, ktorý je z hľadiska rozsahu užší ako majetok podniku, lebo predstavuje majetok podniku (aktíva), od ktorého sa odpočítavajú tiež záväzky (pasíva), ktoré družstvu vznikli v súvislosti s podnikaním. Je to teda vyjadrenie rozdielu medzi aktívami a pasívami, čo treba chápať ako rozdiel medzi reálnou hodnotou obchodného majetku a záväzkov vzniknutých družstvu v súvislosti s jeho činnosťou, a to bez ohľadu na to, či sú súčasťou účtovníctva, alebo nie. Čisté obchodné imanie označuje výsledný majetok, ktorý zostáva po oddelení podnikových pasív.
Dôležitý je najmä fakt, že v Čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je vyjadrený princíp legality, podľa ktorého štátne orgány môžu konať na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákona.
Ministerstvo nie je oprávnené podávať záväzné výklady právnych predpisov, vstupovať do vzťahov medzi inými subjektmi práva, posudzovať ich, komentovať ich a preto moje stanovisko nemá žiadnu právnu záväznosť.
Odporúčam Vám, aby ste nenechali nič na náhodu a obrátili sa na skúseného právnika, ktorý Vám s Vaším dedičským konaním pomôže.

S pozdravom,

Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odbor komunikácie 1 je offline