AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Hľadaj v diskusiách
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Zobrazujem 1 až 25 z 318
Hľadanie trvalo 0.15 sekúnd.
Hľadaj: Príspevok poslal: Odbor komunikácie MPSR
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 01-08-2012, 09:53
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,525
Re: Vážený pán minister,

Obvodné lesné úrady ukladali disciplinárne opatrenia podľa bývalého zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Na konanie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vzťahoval...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 03-05-2012, 15:04
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,308
Re: Prevod SHR?

1. SHR (a teda aj jeho záväzok) sa samozrejme dá previesť na inú osobu, ale vždy to musí byť taký druh „osoby“, ktorá zodpovedá podmienkam poskytovania podpory. V prípade LFA sa podpora poskytuje...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 03-05-2012, 14:59
Reakcie: 2
Zobrazenia: 13,498
Re: Čo potrebujem na vysiatie povolenej odrody konopy siatej na záhrade?

Po zmene zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorá vstúpila do platnosti dňa 1. apríla 2009, je možné pestovať určité technické odrody konopy siatej...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 03-05-2012, 13:59
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,332
Re: Príspevok na agrofarmu

Poskytnutie podpory na nákup hospodárskych zvierat v súčasnej dobe nie je upravené legislatívou EÚ ani legislatívou SR. Poskytnutie dotácie z národných zdrojov v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 20-04-2012, 06:45
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,163
Re: Pestovanie poľnohospodárskych plodín na energetické účely

Obmedzenia, týkajúce sa percentuálneho zastúpenia energetických plodín v rámci katastra obce, neexistujú. Obmedzenia sa vzťahujú jedine na bonitu pôdy, kde sa tieto plodiny môžu pestovať, avšak iba v...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-04-2012, 13:39
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,542
Re: Výkon práv poľovníctva hospodár aj poľovné združenie?

V súčasnosti platný zákon č. 274/2009Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) umožňuje vlastníkom spoločného poľovného revíru rozhodovať o jeho užívaní postupom...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-04-2012, 13:38
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,632
Re: Nárok na využívanie dedičstva

Ako vlastníčka pozemku máte nárok od vlastníka stavieb na nájomné, ktoré môžete uplatniť na súde až 3 roky spätne od podania žaloby. V zmysle Občianskeho zákonníka máte právo vstupu na svoj pozemok....
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-04-2012, 07:46
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,085
Re: vysvetlenie k Metodickému pokynu 387/2012-550

Na poskytnutie priamych platieb podľa nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v platnom znení (ďalej len „nariadenie...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-04-2012, 07:43
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,123
Re: Šanca pre malé farmy

Podľa nariadenia vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-04-2012, 07:41
Reakcie: 1
Zobrazenia: 3,529
Re: Vymeranie nahradnych pozemkov

V liste uvádzate, že ste uzavreli nájom na pozemky vo výmere 19 ha, ktoré má vlastník (prenajímateľ) v podielovom spoluvlastníctve. Tieto pozemky užíva PD Kalinovo bez nájomnej zmluvy. Nie je jasné...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 27-03-2012, 12:57
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,285
Re: Nulová DPH -nový program rozvoj malých fariem

V rámci sekcie rozvoja vidieka neevidujeme žiaden "nový program rozvoj malých fariem s nulovou DPH". Sekcia rozvoja vidieka je riadiacim orgánom pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 -...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 27-03-2012, 12:54
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,302
Re: Prosba o opätovnú pomoc

Citácia právneho predpisu (§679) je z Občianskeho zákonníka a nie zo zákona č. 504/2003 Z. z.. V informácii z februára 2011 sme Vám uviedli znenie Občianskeho zákonníka, kde sme zvýraznili časť,...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 23-03-2012, 10:46
Reakcie: 1
Zobrazenia: 3,574
Re: Dotácia na koňa

Dotáciu na nákup koní využívaných v oblasti agroturistických aktivít nie je možné poskytnúť ako z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 tak ani podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 21-12-2011, 14:22
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,743
Re: Odkúpenie parcely od SPF

Slovenský pozemkový fond pri prevodoch pozemkov, ktoré spravuje postupuje v zmysle nar. vlády č. 238/2010 Z.z. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nie je príslušné vzhľadom k svojej...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 20-12-2011, 09:03
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,455
Re: zilpaterol v krmive

Zilpaterol je látka patriaca do skupiny beta agonstov. Používanie takýchto látok vo výžive zvierat určených na ľudskú spotrebu na území Slovenskej republiky zakazuje nariadenie vlády Slovenskej...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 20-10-2011, 11:11
Reakcie: 1
Zobrazenia: 3,308
Re: zakon 57/2011

Z hľadiska finančného dorovnania v zmysle zákona č. 57/2011 Z.z. je smerodatný vlastník pozemku v obvode záhradkovej osady evidovaný na LV v čase účinnosti citovaného zákona. Ak v priebehu konania v...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-10-2011, 14:08
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,280
Re: nahradne pozemky

Náhradné pozemky boli vyčleňované na dobu určitú, vlastníctvo pôvodného pozemku (na ktorom je náhradný umiestnený) zostalo zachované. Pokiaľ tieto pozemky budú určené na výstavbu, bude zmenený druh...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 17-10-2011, 11:16
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,757
Re: Uplynutie doby nájmu, čo ďalej ?

Ukončenie nájmu upravuje ustanovenie §12 ods. 1 a 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Pri nájomnej zmluve na dobu určitú...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 11-10-2011, 11:12
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,276
Re: Čo chcete robiť proti poľským predajcom ?

Takýto predaj potravín, tzv. ambulantný predaj, je dlhodobým problémom nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. V rámci novely zákona o potravinách sme preto zaviedli ohlasovaciu povinnosť od...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 23-09-2011, 09:40
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,921
Re: jednotná platba na plochu

Oprávnenou poľnohospodárskou pôdou pre poskytnutie priamych platieb je iba tá poľnohospodárska pôda, ktorá bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom stave k 30.06.2003. Dobrý poľnohospodársky stav...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 22-09-2011, 09:15
Reakcie: 1
Zobrazenia: 14,047
Re: Hľuzovky na území Slovenska.

Hľuzovka letná (Tuber aestivum Vittad.) je zaradená do zoznamu prílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorý určuje zoznam chránených rastlín a prioritných druhov...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 22-09-2011, 08:02
Reakcie: 1
Zobrazenia: 4,777
Re: pestovanie cesnaku

Na pestovanie cesnaku, ako druhu zaradeného do zeleniny sa poskytuje pomoc, ktorá je z prostriedkov EÚ, po predložení žiadosti na PPA a splnení predpísaných podmienok na:
- priame platby v súlade s...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 04-08-2011, 12:28
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,997
Re: Opäť Plemenárske služby

Vážime si Váš záujem o zmeny a činnosti v rámci sektoru živočíšnej výroby, konkrétne v oblasti výkonu kontroly úžitkovosti. Ubezpečujeme Vás, že zámerom reorganizácie činností v oblasti šľachtenia a...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 04-08-2011, 08:47
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,017
Re: Dotácie

Podpora na zakúpenie zariadení na spracovanie dendromasy a biomasy je možná z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013 ( PRV 2007 - 2013) z opatrení:

OS 1:
ZVÝŠENIE...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 02-08-2011, 16:30
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,840
Re: Postup RO PPA pri preberaní žiadosti.

Podmienky podávania žiadostí o podporu sú pre všetky regionálne pracoviská Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) rovnaké.
Predložená žiadosť musí spĺňať podmienky a náležitosti formulárov pre...
Zobrazujem 1 až 25 z 318

 
Prejdi na

Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 07:12.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..