AgroFórum

AgroFórum (http://www.agroforum.sk/index.php)
-   Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) (http://www.agroforum.sk/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Prosím poraďte mi (http://www.agroforum.sk/showthread.php?t=3206)

veverka peter 15-02-2013 05:33

Prosím poraďte mi
 
Dobry deň. Žijeme na dednine, a sme dvaja ,,spoločníci" -(susedia). chováme okrem iného aj kozy, z ktorých máme mlieko, vyrábame syr, maslo, ...Najskor sa opiseme.nie sme nejaká velká farma, máme k dispozícii asi 2 ha ornej pôdy, z ktorej sme schopni vyprodukovat obilniny a datelinu (seno)ako krmivo.máme to podelené že moj spoločník je zootechnik, ktorý sa stará o stránku živočíšnu, no a ja som poľnohospodár(aj vyuceny,síce mechanik ale som :) ), takže sa starám o stránku rastlinnej výroby- spracovanie pôdy,krmivá a pod.
a teraz k stránke veci. moj ,,spoločník" mi navrhol, pokúsiť sa získať dotácie od nášho drahého štátu na chov hospodárskych zvierat.
1. je to možné vzhladom na nízku plochu obhospodárenej plochy ?(2ha)
2. dajú sa získať dotácie na osivo?
3. Nemáme živnosť,ani registrovanú farmu, venujeme sa tomu len kôli kvalitatívnym výsledkom našej ,,malovýroby" pre našu spotrebu a drobný predaj známim (aj traktor potrebuje naftu)
4.Moze vobec drobný farmár-pokial sa tak môžme nazvať, uvažovat nad dotáciami štátu napríklad na modernizáciu strojov a maštalí?
Totiž stroje, ktore vlastním, maju už strašne veľa rokov.


Niekto by možno povedal, že je to staromódne byť v dnešnej dobe farmárom, keď si môžme všetko kúpiť v marketoch.
Ale práve tu je kameň úrazu, že všetko sa odráža na kvalite,cene
a nevieme čo potraviny obsahujú, a nerád by som podporoval iných, keď si to dokážeme vyrobiť sami.
nie sme zrovna typ ludí, ktori presedia niekolko hodim denne nad novelami zákona alebo sú stále na internete

dakujem za odpovede..
S pozdravom Peter

Odbor komunikácie 1 15-02-2013 09:11

Re: Prosím poraďte mi
 
K otázke č. 1 – podľa platnej európskej aj vnútroštátnej legislatívy je možné poskytnúť podporu na pôdu - jednotnú platbu na plochu, ak žiadateľ má výmeru najmenej 1 ha, pričom ak je tento 1 ha tvorený viacerými parcelami, musí byť najmenšia parcela najmenej o výmere 0,3ha. Sadzba na 1 ha plochy sa pohybovala v roku 2012 v sume cca 174,00 € a predpokladá sa v budúcnosti jej zvyšovanie. (Je potrebné sa oboznámiť s podmienkami na poskytnutie podpory, najmä na plnenie krížového plnenia a v tom dobrých poľnohospodárskych a agroenvironmentálnych podmienok ustanovených v nariadení vlády SR č. 488/2010 v platnom znení);
Ak hospodárite v oblasti so znevýhodnenými podmienkami (uvedené sú v nariadení vlády SR č. 499/2008 v platnom znení), môžete dostať aj podporu vyplývajúcu z tohto opatrenia. Je potrebné tiež pozrieť podmienky na poskytnutie podpory a najmä povinnosti mať minimálne zaťaženie veľkými dobytčími jednotkami na 1 ha trvalých trávnych porastov.
Chceme však upozorniť, že žiadateľ musí byť registrovaný. Vo Vašom prípade buď ako fyzická osoba nepodnikateľ, alebo samostatne hospodáriaci roľník (SHR) – vykonáva to príslušný obecný úrad.

K otázke č. 2 – nákup osiva nie je zahrnutý v oblasti priamych podpôr a preto sa tu naň neposkytuje podpora

K otázke č. 3 – ak si žiadateľ chce uplatniť podporu na zvieratá (nariadenie vlády SR č. 499/2008 v platnom znení), alebo agroenvironmentálne opatrenia (§35 a nasl.) musí mať registrovanú farmu a zvieratá evidované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ktorú vedú Plemenárske služby š.p.- pracovisko v Žiline.

K otázke č. 4 – na modernizáciu strojov a investície do poľnohospodárstva sú poskytované podpory z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 v rámci osi 1. Podľa aktuálnych oznamov uverejnených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na jej webovom sídle, treba reagovať na výzvu k jednotlivým podporovaným opatreniam. Je potrebné upozorniť, že pri projektových podporách sú opatrenia, ktoré je potrebné spolufinancovať zo strany žiadateľa. Presnú orientáciu podľa Vašich požiadaviek na modernizáciu obdržíte na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde je zverejnený Program rozvoja vidieka 2007 – 2013, ako aj príručka pre žiadateľov, ako postupovať pri žiadaní o projektovú podporu.

Záver:
Aj napriek Vášmu časovému zanepriazdneniu a starostiam, ako uvádzate, je potrebné sa však oboznámiť aspoň všeobecne s uvedenými dokumentmi a právnymi predpismi, lebo pri podaní žiadosti, napríklad o jednotnú platbu na plochu, budete vyhlasovať, že sú Vám známe všetky podmienky poskytnutia podpory a budete sa zaväzovať, že budete dodržiavať všetky podmienky pre poskytnutie platby stanovené platnými predpismi.
Znalosť týchto podmienok a ich plnenie potom vylučuje akékoľvek sankcie zo strany poskytovateľa podpory t. j. Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá overuje plnenie podmienok kontrolným systémom, najmä kontrolami na mieste.

Ing. Martin Barbarič
generálny riaditeľ
Sekcia rozvoja vidieka MPRV SR


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 01:45.

Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..