AgroFórum

AgroFórum (http://www.agroforum.sk/index.php)
-   Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív (http://www.agroforum.sk/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Odborná spôsobilosť (http://www.agroforum.sk/showthread.php?t=1806)

hennka 06-09-2007 09:08

Odborná spôsobilosť
 
Dobrý deň.
Je potrebná odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností ( § 34 ods. 1 písm. a) PK SR - 2.časť, 1. hlava )pre zamestnancov v rastlinnej prvovýrobe napr. zeleninárstvo ( ľudia zbierajúci úrodu napr. paradajok v skleníku alebo na poli často brigádnici atď....).

Ďakujem.:)

hozova 12-09-2007 12:24

Re: Odborná spôsobilosť
 
Dobrý deň,

Dňom 1.1.2006 vstúpilo do platnosti nariadenie (ES) č. 852/2004 EP a ER o hygiene potravín – toto nariadenia sa vzťahuje na všetky stupne výroby, spracovania a distribúcie potravín teda aj na prvovýrobu.
Príloha č. I tohto nariadenia hovorí o Všeobecných hygienických ustanoveniach pre prvovýrobu, kde sa hovorí:
II. Hygienické ustanovenia

2. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia, pokiaľ je to možné, zabezpečiť, aby boli prvotné produkty chránené pred kontamináciou so zreteľom na akékoľvek spracovanie, ktoré prvotné produkty následne podstúpia.

5. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí produkujú alebo zberajú rastlinné produkty, musia prijať, ako je vhodné, primerané opatrenia
d) na zabezpečenie toho, aby boli zamestnanci manipulujúci s potravinami zdraví a zaškolení o zdravotných rizikách;

Príloha č. II kapitola VIII tohto nariadenia hovorí o Osobnej hygiene:
1. Každá osoba pracujúca v oblasti, v ktorej sa manipuluje s potravinami, musí dodržiavať vysoký stupeň osobnej čistoty a nosiť vhodný, čistý odev a kde je to potrebné, ochranný odev.
2. Žiadnej osobe, ktorá trpí alebo je nosičom ochorenia, ktoré sa môže prenášať potravinami, alebo je postihnutá, napríklad infikovanými poraneniami, kožnými infekciami, vredmi alebo hnačkou sa nepovoľuje manipulovať s potravinami alebo vstupovať v akomkoľvek postavení do akejkoľvek oblasti, v ktorej sa manipuluje s potravinami, ak existuje pravdepodobnosť priamej alebo nepriamej kontaminácie. Každá takto postihnutá osoba, ktorá je zamestnaná v potravinárskom podniku, a ktorá by mohla prísť do styku s potravinami, musí ochorenie alebo príznaky, a ak je to možné, ich príčinu, okamžite hlásiť prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku.

Uvedené hygienické požiadavky sú uvedené aj v PK SR v Druhej časti Všeobecné požiadavky Prvá hlava Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky § 33 Hygiena a zdravotný stav pracovníkov hovorí:
(1) Zamestnávateľ je povinný
a) prijímať na prácu do prevádzkární na výrobu a manipuláciu s výrobkami len osoby zdravé, po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky,
b) upozorniť pracovníkov na povinnosť hlásiť určeným osobám hnačkové, hnisavé alebo horúčkovité ochorenie, alebo inú prenosnú chorobu, alebo podozrenie, že ide o prenosnú chorobu,
c) prihlásiť pracovníkov na požadované lekárske prehliadky a viesť o týchto prehliadkach evidenciu,
d) zabezpečiť, aby ľahké porezania, odreniny, pichnutia alebo iné drobné poranenia pracovníkov na pracovisku boli ihneď ošetrené,
e) nepripustiť k výrobe alebo k manipulácii s výrobkami pracovníka, ktorý nemá osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností,
f) zabezpečiť pracovníkom vhodný pracovný odev, obuv a pokrývky na zakrytie vlasov, pričom pracovný odev sa musí podľa potreby vymeniť a po vypraní vyžehliť,
g) zabezpečiť pracovníkom v chladených prevádzkárňach teplý odev,
h) zabezpečiť pracovníkov podľa povahy prevádzky sušenie pracovnej, najmä gumenej obuvi,
ch) určiť miesto na odkladanie špinavých odevov tak, aby bolo oddelené od miesta na čisté odevy.

V súčasnosti sa pripravuje novela tejto časti PK SR.

rhianna 21-04-2015 12:30

Re: Odborná spôsobilosť
 
aj napr pre toto treba jest BIO potraviny :-)


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 20:19.

Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..